SLUŽBY SPOJENÉ S VÝKONOM SPRÁVY A ÚDRŽBY

V spojitosti s kúpou objektu sú samozrejmosťou komplexné služby zahŕňajúce správu objektu, požiarnu ochranu, upratovanie, revízie technických zariadení a zimnú údržbu za poplatok:

CHALETY ZÁHRADKY
140 € bez DPH mesačne

CHALETY CENTRUM
2 - APARTMÁNOVÝ CHALET
140 € bez DPH mesačne

6 - APARTMÁNOVÝ CHALET:
415 € bez DPH mesačne

VYBRANÉ APARTMÁNY:

A1.01 40 €
A1.02 75 €

A2.01 75 €
A2.02 75 €

A3.01 75 €
A3.02 75 €

bez DPH mesačne

SPRÁVA OBJEKTU

 • Údržbár - k dispozícii v prípade poruchy
 • Prevádzka a údržba elektronických zariadení ako sú NN prípojky, VO a trafostanica, vonkajších plynových rozvodov, vonkajšej vodovodnej siete a vonkajšej kanalizačnej siete
 • Bežná prevádzková údržba a kontrola stavu budovy
 • Držanie zimnej pohotovosti
 • Elektrický manažment
 • Vedenie dokumentácie súvisiacej so správou

POŽIARNA OCHRANA

 • Revízia vonkajších hydrantov raz ročne

UPRATOVANIE

 • Upratovanie vonkajších plôch
 • Zimná údržba

REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

 • Revízie a odborné skúšky a prehliadky trafostanice a NN vonkajších rozvodov (NN prípojky)
 • Revízie a odborné skúšky a prehliadky plynových rozvodov a spotrebičov

INÉ

 • Starostlivosť o vysokú zeleň
 • Komunikácia zo štátnou správou a verejnou správou
 • Evidencia, údržba, kalibrácia a následné overovanie iných meradiel
 • Vyjadrovanie sa k PD na zmenu stavby z pohľadu prevádzkovateľa
 • Zabezpečenie dopravného značenia

Všetky podrobnejšie detaily sú predmetom Kupno predajnej zmluvy